Både Kåre och Tine leder Zen Coaching i höst

Både Kåre och Tine leder Zen Coaching i höst

Tine leder första kursdelen i Zen Coaching i höst

                              (See this article in English below!)

Tine Vindeløv är lärare i Zen Coaching

 –    Medkänslan och det tillåtande förhållningssättet… och kärleken som detta skapar till mig själv och andra.

Tine Vindeløv hittar lätt orden för att beskriva vad hon främst får ut av den framgångsrika Zen Coachingen. Kåre Landfald som har skapat den och som annars leder kurserna på Ängsbacka ska vara ledig i början av hösten. Han lämnar över till Tine som är väl förberedd. Hon jobbar heltid med utbildningar och sessioner i Zen Coaching sedan flera år hemifrån Köpenhamn i Danmark.

Nu ser hon fram emot att få leda första modulen av utbildningen på Ängsbacka, 25-29 september. Efter fyra moduler kan du bli certifierad Zen Coach men den första modulen är öppen för alla.

–          Att få dela kraften i medkänslan är underbart. Relax into being är temat på första kursen, att känna en djup avslappning och se hur vi alla hör ihop, det är en ynnest att få vara med om det, säger Tine.

Hon säger som många andra att mötet med Ängsbacka har varit viktigt i hennes liv och främst är det Zen Coach-utbildningen hon lyfter fram. Från första kursen var hon helt på det klara med att hon själv ville leda andra till detta nya, sköna förhållningssätt till livet och så blev det nästan genast. Idag är hon etablerad som ledare av Zen Coach-träningen i Danmark och Polen, och jobbar även en del i Norge och Sverige. Framgången med Zen Coachingen ligger i enkelheten, tror hon.

–          Det är inga avancerade tekniker man ska lära sig utan mer ett förhållningssätt som vi kan utöva hela tiden. Och det får en djup påverkan på oss, säger hon.

Zen Coaching är inte terapi

En stor skillnad mellan Zen Coaching och traditionell terapi är omfamnandet av det som är

utan att diagnosticera och problematisera. Känslor som vi vanligtvis inte vill ha, såsom ilska, sorg, tomhet och rädsla, kan vi se som uttryck för en vacker längtan efter något. Genom att se vår längtan som vacker kommer acceptansen och med den en avslappning som är välgörande för hela jaget. Inget ska fixas, springas ifrån eller motarbetas. Vi kan nyfiket och med medkänsla observera vad som händer i stället för att banna oss själva för att vi känner som vi känner. Här växer alltså kärleken till oss själva. Också i mötet med andra är denna inställning oerhört värdefull.

–          Om någon är taskig mot mig kan jag välja att se med nyfiken medkänsla på personens drivkraft. Jag kan ställa mig frågan Vad ligger det för vacker längtan bakom hennes sätt att agera så här? Då behöver jag inte ta det taskiga personligt, säger Tine.

Avslappningen helar

Zen Coaching är just coaching och inte terapi, det märks på ytterligare sätt. En terapeut är specialist och har till uppgift att reparera och ge goda råd. En Zen Coach vill i stället stötta klienten i att älska hela sig själv och de frågor man jobbar med finner klienten själv svaren på inom sig.

Tine hade värk i kroppen i många år, en värk som har försvunnit med tiden som hon arbetat med Zen Coachingen. Hennes förklaring är att fysisk smärta kommer från spänningar i musklerna som i sin tur fötts utifrån rädsla. När vi accepterar och känner medkänsla, både gentemot oss själva och andra, kan kroppen slappna av och helas. Ett nyckelord i Zen Coachingen är tillåtelse.

–          I tillåtelsen, allowance, ligger att släppa kontrollen och inte tro att vi måste styra det som är. I förlängningen öppnar detta upp för en känsla av att vara ihopkopplad med allt. På så sätt finns det i Zen Coachingen också en andlighet, säger Tine.

Vad i dig vill du ge mer tillåtelse?

Följ Zen Coaching på Facebook och läs mer på Kåre Landfalds egen hemsida.

 

Both Kåre and Tine will teach Zen Coaching this autumn

Tine has been a Zen Coaching teacher for five years

“Compassion and allowance… and the love that this creates for myself and others.”

Tine Vindeløv shares these words to describe what she gets from the successful Zen Coaching. Kåre Landfald who is the founder, and who normally leads the courses at Ängsbacka, will have some time off in the beginning of the autumn. He is handing over to Tine who is well prepared to step in.  For several years she has been working full time with Zen Coaching educations and sessions from her home in Copenhagen, Denmark.

She is now looking forward to leading the first module of the Zen Coaching Training at Ängsbacka, running Sep. 25-29. After completing four modules you can become a certified Zen Coach, but the fist module is open to everyone.

–          “To share the power of compassion is so beautiful. Relaxing into being is the theme of the first part. We learn how to feel a deep relaxation and see how we all are connected to one another. It´s really a gift for me to be a part of this,” she says. 

Coming to Ängsbacka has been important in her life, and especially becoming involved in Zen Coaching. From the first course she was totally clear that she wanted to lead others into this new, beautiful approach to life, and this happened almost immediately. Today she is the leader of Zen Coaching in Denmark and Poland and also works in Norway and Sweden.

“The success of Zen Coaching is in its simplicity. There is no advanced technic to learn but it is more of an approach, and something we can use all the time. It can create such a deep impact on our lives.”

Zen Coaching is not therapy

A big difference between Zen Coaching and traditional therapy is through our embracing

–          “If someone is mean to me, I can choose to look at it with compassion and curiosity and ask myself what beautiful longing lays behind this acting? Then I don´t have to take it personally.”

Relaxation heals

Zen Coaching is not a therapy. A therapist is a specialist and has the task to repair and give good advice. A Zen Coach will instead support the client to love all of their self, and the questions that come up the client is led to answer for themselves.

Tine´s body was aching for many years, but her pain has gone away during the years that she worked with Zen Coaching. Her explanation is that physical pain comes from contraction due to fear. When we accept and feel compassion, both towards ourselves and others, our body can relax and heal. A key word in Zen Coaching is allowance.

–          “Allowance is loosing control and knowing that we can’t really master what is. This opens up our feeling of a connection with everything. In this way Zen Coaching is also a real part of spirituality,” says Tine. 

What more with in you would you like to allow?

Follow Zen Coaching on facebook and read more on Kåres own web site.

About the Author:

Malin Wik

Leave A Comment